top of page

การคงสภาพของสารทำความเย็นในบรรยากาศ (Atmospheric Lifetime)

ภาษาไทย : การคงสภาพของสารทำความเย็นในบรรยากาศ

ภาษาอังกฤษ : Atmospheric Lifetime

การคงสภาพของสารทำความเย็นในบรรยากาศ (Atmospheric Lifetime) : สารทำความเย็นที่ปล่อยออกจากระบบสามารถที่จะคงอยู่ในบรรยากาศได้เป็นระยะเวลานานแตกต่างกันตามชนิดของสารทำความเย็น เช่น สารกลุ่ม CFC เป็นสารที่สามารถอยู่ในบรรยากาศได้นาน จึงมีโอกาสที่จะหมุนเวียนทำลายโอโซนหรือสะสมทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมของโลกอย่างมาก จึงเป็นสารทำความเย็นกลุ่มแรกที่จะถูกยกเลิกการใช้งาน เช่น CFC-11 สามารถอยู่ในบรรยากาศได้นาน 60 ปี หรือ CFC-12 จะอยู่ในบรรยากาศได้นานถึง 120 ปี เป็นต้น

0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page